capture screen
TOP
河南预约挂号公众号
医家头条微信订阅号
河南预约挂号小程序
医家互联小程序
首页 > 导医台 > 停诊信息
医院 科室 专家 停诊时间
河南省人民医院 妇科 王悦 2022-08-20 08:00-08:02
河南省人民医院 妇科 王悦 2022-08-20 08:02-08:04
河南省人民医院 妇科 王悦 2022-08-20 08:04-08:07
河南省人民医院 妇科 王悦 2022-08-20 08:07-08:09
河南省人民医院 妇科 王悦 2022-08-20 08:09-08:12
河南省人民医院 妇科 王悦 2022-08-20 08:12-08:14
河南省人民医院 妇科 王悦 2022-08-20 08:14-08:17
河南省人民医院 妇科 王悦 2022-08-20 08:17-08:19
河南省人民医院 妇科 王悦 2022-08-20 08:19-08:22
河南省人民医院 妇科 王悦 2022-08-20 08:22-08:24
河南省人民医院 妇科 王悦 2022-08-20 08:24-08:27
河南省人民医院 妇科 王悦 2022-08-20 08:27-08:29
河南省人民医院 妇科 王悦 2022-08-20 08:29-08:32
河南省人民医院 妇科 王悦 2022-08-20 08:32-08:34
河南省人民医院 妇科 王悦 2022-08-20 08:34-08:37
河南省人民医院 妇科 王悦 2022-08-20 08:37-08:39
河南省人民医院 妇科 王悦 2022-08-20 08:39-08:41
河南省人民医院 妇科 王悦 2022-08-20 08:41-08:44
河南省人民医院 妇科 王悦 2022-08-20 08:44-08:46
河南省人民医院 妇科 王悦 2022-08-20 08:46-08:49
河南省人民医院 妇科 王悦 2022-08-20 08:49-08:51
河南省人民医院 妇科 王悦 2022-08-20 08:51-08:54
河南省人民医院 妇科 王悦 2022-08-20 08:54-08:56
河南省人民医院 妇科 王悦 2022-08-20 08:56-08:59
河南省人民医院 妇科 王悦 2022-08-20 08:59-09:01